XXX OLSP Kruszwica-Kobylniki 2018. Konkurs Poetycki [REGULAMIN]-MojaKruszwica.pl


Warunkiem uczestnictwa w XXX Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 13-16 września 2018 jest udział w konkursie poetycki, którego regulamin zamieszczamy poniżej.


Regulamin

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych.

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie zestawu składającego się z 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki a4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na jednej płycie cd lub pendrajwie (napisane w wordzie). Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy w 5 skompletowanych egzemplarzach (spiętych zszywaczem), dla 4 jurorów i redaktora almanachu poetyckiego. Tematyka prac jest dowolna. Mile widziane będą wiersze dotyczące 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz teksty związane z rejonem nadgoplańskim.

Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).

Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem, zawierającą na kartce formatu a4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002 r. nr 101 poz. 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
z dopiskiem „Konkurs poetycki xxx olsp”.

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 35 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w xxx olsp. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Dodatkowo jury wyłoni 5 osób na listę rezerwową. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Ponadto jury dokona wyboru 5 osób na rezerwę, w razie rezygnacji z udziału osób zakwalifikowanych. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim, który uczestnicy otrzymają podczas inauguracji olsp.
W programie spotkań przewidujemy m.in.: ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych miasta i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy. Odbędą się m.in.: warsztaty i konsultacje poetyckie, warsztaty recytatorskie dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów”, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, koncert muzyczny.
postanowienia końcowe:
Uprzejmie informujemy, że udział w olsp jest odpłatny i wynosi 180 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji xxx olsp).
Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie do 10 czerwca 2018. Osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach otrzymają na
XXX OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ
Kruszwica – Kobylniki 2018
e-maila (do 15 VI 2018) zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w xxx olsp.
Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 180 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres KPCK do 10 lipca 2018 r. (włącznie).
Po tym terminie w miejsce osób, które nie spełnią warunków regulaminu: przesłania potwierdzenia dowodu wpłaty za udział i karty zgłoszenia, zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej. Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.
W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.
Koszty podróży pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach.
Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.
W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.
Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.).
Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające mniej lub więcej niż 4 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, a nie godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
Uprzejmie informujemy, że Pałac w Kobylnikach nie posiada windy i tym samym nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. Podejście schodami (zbyt wiele stopni) na I i II piętro (zakwaterowanie uczestników) może okazać się dla niektórych zbyt trudne.
Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane, nagrodzone lub są plagiatem, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w olsp.
informacji o konkursie udziela:
koordynator projektu – Krystyna Wulert
tel. 52. 585 15 01—03
kom. 692 315 658
krystyna.wulert@kpck.pl

Dane o konkursie można również uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, na blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz portalu Moja Kruszwica.pl

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz