XLII sesja Rady Miejskiej. Zobacz plan obrad-MojaKruszwica.plNa 19 kwietnia zaplanowano obrady XLII sesji Rady Miejskie w Kruszwicy. Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w sali OSP przy ulicy Niepodległości w Kruszwicy.


Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XLII sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XLI sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XLI sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Analiza stanu dróg i chodników po okresie zimowym oraz przedstawienie harmonogramu rzeczowo- finansowego i terminów napraw.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2017.
11. Informacja o otrzymanych w roku 2017 dofinansowaniach programów z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł, bieżącej realizacji inwestycji
oraz zamiarach na rok 2018.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2018r.
15. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2018 – 2030.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy i nadania statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej i ul. T. Kościuszki.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz