Urząd Miejski prezentuje stanowisko w sprawie mostu w Kobylnikach [STANOWISKO]-MojaKruszwica.plRadni Rady Miejskiej Andrzej Michalak (LINK) oraz Adam Molenda (LINK) na wrześniowej sesji Rady Miejskiej zabrali głos w sprawie mostu w Kobylnikach. O komentarz w sprawie poprosiliśmy Urząd Miejski w Kruszwicy.


Nawiązując do wypowiedzi radnych oraz publikacji informacji za pomocą mediów elektronicznych przedstawiam stanowisko Gminy Kruszwica w przedmiotowej sprawie. 

Nawierzchnię jezdni mostu tworzą dwie warstwy dyliny drewnianej stabilizowanej belką krawężnikową. Dotychczasowe próby napraw nawierzchni generowały wysokie koszty, natomiast wykonywane naprawy były krótkotrwałe. Na okres wiosenny bieżącego roku zaplanowano niezbędne prace remontowe. Po zdemontowaniu części nawierzchni odsłonięto mocno skorodowane elementy kratownic. Gmina zwróciła się o pomoc w remoncie mostu do 2 Pułku Inżynieryjnego Wojska Polskiego w Inowrocławiu. 

Po konsultacji oraz wspólnie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie dowództwo Pułku wyraziło chęć pomocy, jednak swój udział w tym przedsięwzięciu uzależniło od sporządzenia przez gminę ekspertyzy technicznej obiektu. Mając powyższe na uwadze w miesiącu maju bieżącego roku zostało zlecone opracowanie dotyczące szczegółowej analizy i oceny stanu technicznego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki wraz z inwentaryzacją geometryczną i geodezyjną. Opinia techniczna został opracowana przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i wykonawstwa, które posiadają  uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie projektowania mostów oraz do przeprowadzania przeglądów obiektów inżynierskich.

Po dokonaniu oględzin konstrukcji mostu, inwentaryzacji geometrycznej i wykonaniu pomiarów wysokościowych stwierdzono, że w wyniku nierównomiernego i zróżnicowanego co do kierunków osiadania przyczółków – nastąpiło poprzeczne skręcenie konstrukcji stalowej przęsła jako całości  (jezdnia w przekroju poprzecznym mostu powinna być pozioma). Ponadto w ekspertyzie czytamy „osiadanie i obroty przyczółków spowodowały zablokowanie przęseł na przyczółkach. Taki stan, ze względu na obciążenie przęsła i przyczółków dodatkowymi, nietypowymi oddziaływaniami - stwarza zagrożenie dla pracy konstrukcji stalowej przęsła jako całości. 

Ze względu na znaczny stopień skorodowania oraz ubytki korozyjne dochodzące do 100% przekroju wielu elementów stalowych – stan stalowego rusztu pomostu, łożysk i płyt podłożyskowych uznaje się za awaryjny, niemożliwy do naprawy i uniemożliwiający dalszą eksploatację. Przęsło mostu koliduje ze skrajnią żeglugową pod obiektem. Poszczególne elementy przęsła i przyczółków są w stanie przedawaryjnym lub awaryjnym.” 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przęsła mostów składanych z elementów stalowych nie powinny być eksploatowane dłużej niż 5 lat. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się eksploatację obiektu przez dłuższy okres. Przedmiotowy obiekt wybudowano  w 1986 r. więc był eksploatowany przez 31 lat. W związku z powyższym stwierdza się, że most w jego aktualnym stanie nie może być dalej eksploatowany, gdyż utracił zdolność bezpiecznego przenoszenia obciążeń użytkowych – tak taborem samochodowym jak i ruchem pieszych.

Uszkodzenia konstrukcji przęsła wynikają przede wszystkim z oddziaływań klimatycznych oraz w pewnym zakresie z typowych rozwiązań konstrukcyjnych mostu składanego typu 2280 (przeznaczonego do krótkiej w czasie eksploatacji – jako mostu tymczasowego). Na pierwsze miejsce wśród uszkodzeń wysuwają się uszkodzenia spowodowane korozją stali i drewnianego pomostu. 

Ekspertyza podaje, że zaawansowane procesy korozyjne spowodowane były m.in.:niekorzystnymi parametrami wilgotności i temperatury powietrza nad korytem kanału utrudnionym przewietrzaniem ze względu na kształt i rodzaj konstrukcji oraz bezpośrednią bliskością drzew przemarzaniem, oblodzeniem i zmianami temperatur w okolicy 0o C typowym dla tej konstrukcji bezpośrednim ułożeniem drewnianej dyliny dolnej na stalowych belkach podłużnych z pominięciem przekładek (np. z papy), co znacznie przyspieszyło i spotęgowało korozję stalowych belek podłużnych jak i dyli drewnianych brakiem systemu odwodnienia (co charakterystyczne jest dla tej konstrukcji mostu składanego). 

Należy podkreślić, że powstałe znaczne ubytki korozyjne nie tylko osłabiają przekroje elementów stalowych (bywają ubytki 100%) ale również sprzyjają powstawaniu kruchych, niewidocznych dla oka pęknięć elementów, które mogą doprowadzić do nagłej utraty nośności danego elementu konstrukcji. 

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację mostu – stwierdza się występowanie różnorodnych odmian tych samych katalogowo elementów, odbiegających wymiarami i rodzajem profili od rozwiązań typowych. Dotyczy to zwłaszcza belek podłużnych i łożysk. Znacząco na stan przęsła wpływają również przemieszczenia przyczółków. Ze względu na ich znaczne osiadanie i to w przeciwnych kierunkach – wystąpiło niebezpieczne, poprzeczne skręcenie konstrukcji przęsła mostu. Ten fakt wraz z możliwymi zwiększonymi luzami w połączeniach bolcowych (związanymi z długim okresem eksploatacji mostu), stwierdzonymi lokalnymi deformacjami elementów konstrukcji oraz przemieszczeniami i powstałym oddziaływaniem przyczółków w kierunku przęsła – powoduje dodatkowe przeciążenia elementów nośnych.

Nawiązując do wniosków dotyczących dopuszczenia ruchu pieszego przeprowadzono analizę kosztową przystosowania obiektu. 

Niezbędne do podjęcia działania to: 
1) Opracowanie projektu organizacji ruchu. 
2) Ustawienie oznakowania pionowego na dojazdach i przed obiektem. 
3) Demontaż istniejącej dyliny jezdni.
4) Demontaż wszystkich belek podłużnych.
5) Wykonanie i transport nowych belek podłużnych, środkowych pod tymczasowy chodnik dla pieszych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
6) Transport, oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne  istniejących belek podłużnych skrajnych.
7) Transport i złomowanie  skorodowanych belek podłużnych, środkowych. 
8) Demontaż (2 etapy), transport, oczyszczenie (strumieniowo-ścierne) i zabezpieczenie antykorozyjne  belek poprzecznych.
9) Doraźna naprawa ciosów podłożyskowych. 
10) Montaż belek poprzecznych). 
11)  Montaż nowych belek podłużnych środkowych oraz odnowionych belek podłużnych skrajnych. 
12) Wykonanie, impregnacja i transport krawężników drewnianych 15 x 15 x 305 cm. 
13) Wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i transport  śrub krawężnikowych. 
14) Zamocowanie istniejących dyli drewnianych do belek podłużnych skrajnych z użyciem krawężników drewnianych i śrub krawężnikowych. 
15) Wykonanie obustronnych balustrad drewnianych wraz z odcinkami naprowadzającymi na początku i końcu mostu.
16) Trwałe zamknięcie obiektu dla ruchu pojazdów (wykonanie zapór). 
17) Przeprowadzanie regularnych kwartalnych przeglądów mostu. 

Szacunkowy koszt tymczasowego przystosowania obiektu do ruchu pieszego to ok. 220.000,00 zł oraz nakłady związane z jego konserwacją. 

Od momentu wyłączenia z ruchu mostu podejmowane są czynności mające na celu znalezienie źródła finansowania na podjęcie działań umożliwiających przywrócenie komunikacji. Po kilku spotkaniach Burmistrza Kruszwicy odbytych z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przełomie czerwca i lipca w dniu 18.07.2017r. wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wsparcie w realizacji tak istotnego z punktu widzenia zapewnienia właściwej komunikacji zadania, jakim jest budowa nowego obiektu mostowego. 

Szacunkowa wartość wykonania robót wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej to ok. 4.500.000,00 zł. Jest to wartość, która przy samodzielnej realizacji zadania przez Gminę Kruszwica w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia zdolności inwestycyjnej samorządu. 

W przypadku uzyskania dofinansowania zostaną niezwłocznie podjęte prace mające na celu przygotowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi dalszy proces budowlany.

Urząd Miejski w Kruszwicy
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

1 komentarze:

  1. ciekawe jak na zdolności inwestycyjne samorządu wpłynęła rozbudowa UM za blisko 4 000 000,00:))

    OdpowiedzUsuń