Na sesji Rady Miejskiej przyjęto regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego.
Podczas sesji Rady Miejskiej przyjęto regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego. Poniżej zapis tego jak należy użytkować ten obszar.


Regulamin został przyjęty podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej z uwagi na ogólnodostępny charakter miejsca. Regulamin ma stanowić jasne i przejrzyste zasady korzystania z obiektu.


 § 2. 1. Boisko jest obiektem ogólnodostępnym, przeznaczonym na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. 
2. Korzystanie z boiska  jest bezpłatne.
3. Wszystkie osoby korzystające z boiska są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszy regulamin.  

   § 3.1. Boisko czynne jest codziennie a  godziny otwarcia ustala administrator.
2. W czasie roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:30 boisko dostępne jest na zajęcia szkolne uczniów szkół z terenu Gminy Kruszwica.
3. W czasie wakacji letnich, ferii zimowych oraz przerw świątecznych obowiązuje odrębny, ustalany bezpośrednio przed tymi okresami czas korzystania z boiska.
4. Zajęcia grup szkolnych korzystających z boiska  odbywają się w obecności nauczyciela.

  § 4. 1. Z boiska mogą korzystać osoby fizyczne indywidualnie i grupy zorganizowane, które są zobowiązane do wcześniejszego uzgodnienia terminu korzystania z boiska z animatorem środowiskowym.
 2. Wyposażenie oraz sprzęt sportowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt sportowy wydawany jest przez animatora środowiskowego po okazaniu przez osobę ważnego dokumentu tożsamości (np. legitymacji szkolnej, dowodu osobistego).
3. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez animatora środowiskowego. Każda grupa korzystająca z boiska zobowiązana jest do wyznaczenia osoby dokonującej wpisu do tego rejestru.
4. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

  § 5. 1. W celu  bezpiecznego korzystania  z boiska  zabrania się:
1) używania butów z korkami lub z kolcami;
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, deskorolka, rolki itp.;
3) niszczenia urządzeń sportowych oraz wyposażenia boiska;
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających; 
5) przebywania osób będących pod wpływem  alkoholu lub środków odurzających;
6) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
7) zaśmiecania boiska;
8) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
9) wprowadzania psów;
10) korzystania z boiska bez zgody animatora środowiskowego.

  2. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania wobec osób korzystających z boiska podejmuje animator środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
    1) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z boiska;
    2) nakazać opuszczenie boiska. Fot. UM Kruszwica

   Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz