Sprawozdanie radnej Rady Miejskiej w Kruszwicy Ilony DybiczW grudniu zapytaliśmy radnych o podejmowane przez nich działania w połowie kadencji 2014-2018. Do tej pory informacje na ten temat przekazali Andrzej Michalak, Adam Molenda i Tomasz Łożyński. Dziś swoje  sprawozdanie przesłał Ilona Dybicz.

Drodzy Wyborcy, 
Mandat Radnego został mi powierzony już po raz drugi. W latach 2010 – 2014 sprawowałam funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia.

W ostatnich wyborach zostałam przez wyborców obdarzona na tyle dużym zaufaniem, że ponownie powierzono mi mandat radnego. W tej kadencji 2014 – 2018 pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Celem Komisji rewizyjnej jest kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie planów pracy powiązanych z planem pracy Rady. Przedmiotem działania Komisji są zadania własne Gminy oraz Gminie zlecone z zakresu administracji rządowej. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. 

Z wykształcenia jestem mgr fizyki – ukończyłam UAM w Poznaniu, a także studia podyplomowe na UMK w Toruniu z matematyki, zarządzania i przyrody oraz resocjalizacja  i socjoterapia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej oraz liczne formy doskonalenia zawodowego np. oligofrenopedagogika czy astronomia. Prywatnie jestem mężatką i matką syna Filipa, studenta prawa. Od zawsze związana byłam z dziećmi i ich rodzicami, ponieważ jestem nauczycielem w Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy, dlatego ich sprawy są dla mnie bardzo ważne.

Priorytetem w pracy radnej była dla mnie zawsze budowa boiska na Zagoplu. Już w ubiegłej kadencji, w roku 2013 podczas obrad XXXIII sesji, złożyłam interpelację w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 w Kruszwicy wraz z petycją i listami poparcia podpisanymi przez mieszkańców Gminy. Pod petycją podpisało się ok. 600 osób. Wniosek został przekazany do projektu budżetu na rok 2014. Na sesji obecna była także delegacja uczniów, która przedstawiła wyniki referendum przeprowadzonego wśród uczniów SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 na temat potrzeby budowy boiska. Cieszę się, że w 2017 r. zadanie to zostanie zrealizowane. Budowa boiska i jego wszechstronne przeznaczenie wpłynie w bardzo znacznym stopniu na wzrost kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego. 

Z obiektu ucieszą się zarówno dzieci jak i dorośli. Usytuowanie tego kompleksu na Osiedlu Zagople w dużym skupisku mieszkańców i w bezpośrednim sąsiedztwie szkół niewątpliwie wpłynie na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

W latach 2014 – 2016 złożyłam 19 interpelacji. Sprawy, które w nich poruszałam dotyczyły nie tylko okręgu, w którym został mi powierzony mandat, ale także z tych miejsc Gminy, gdzie spotykam się i rozmawiam z ludźmi, którzy sygnalizują swe problemy.

Interpelacje:
Bardzo bliskie mi są problemy ludzi mieszkających w moim okręg wyborczym, dlatego zgłaszam je na sesji. 

Interpelowałam w imieniu mieszkańców Osiedla Zagople:

* w sprawie modernizacji „ronda” i miejsc parkingowych, w szczególności na ul. Kujawskiej nr 31 i 33, ponieważ od kilku lat jest problem z miejscami parkingowymi przy tych blokach. Przy czym kwestia ta była już zgłaszana kilkakrotnie. Obecnie sytuacja jest katastrofalna, ponieważ mieszkańcy parkują na chodniku, trawniku i „rondzie”, co uniemożliwia poruszanie się na tym terenie innym użytkownikom drogi.

Miło mi jest Państwa poinformować, że na przełomie lat 2017/2018 zostanie zrealizowane zadanie pod nazwą – „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy”.

* o naprawę uszkodzonych wiat przystankowych. Wiaty te w obecnym stanie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, nie spełniają swej funkcji – zadanie zrealizowane.

* zaprowadzenia porządku przy wyjeździe oraz na jezdni w pobliżu parkingu przy 
ul. Kujawskiej, ponieważ zalegające tam błoto uniemożliwia korzystanie z chodnika 
i zmusza pieszych do poruszania się po jezdni, stanowi także zagrożenie w ruchu drogowym – w trakcie realizacji.

* w sprawie objęcia patrolami policyjnymi oraz monitoringiem terenu przy Gimnazjum nr 1, SP nr 1 oraz ZSP im. Kazimierza Wielkiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu boiska sportowego, Astrobazy i boisk szkolnych. W ostatnim czasie doszło na tych terenach do zaostrzenia przejawów wandalizmu i nadużywania alkoholu – zadanie częściowo zrealizowane.

* konieczności zazielenienia terenów wokół bloków, wybudowania siłowni napowietrznej oraz rozmieszczenia kurtyny wodnej dla społeczności lokalnej szczególnie w czasie nasilonych upałów. Jako miejsce lokalizacji wskazujemy teren przyległy do placu zabaw przy miasteczku rowerowym w pobliżu targowiska. Nadmieniamy, że w tej kadencji nie podjęto żadnych działań rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych dla mieszkańców osiedla ( interpelacja złożona wspólnie z radną T. Tenerowicz). Zadanie to jest do zrealizowania. Jest to sprawa niezmiernie ważna dla rodziców i ich dzieci oraz młodzieży i ludzi ceniących sobie aktywny tryb życia.

* o przycięcie wysokich drzew, które rosną zbyt blisko bloków na ul. Kujawskiej 
31 i 33 oraz przy innych budynkach. Wysokie drzewa sięgające nawet czwartego piętra są zagrożeniem dla mieszkańców i zaparkowanych tam samochodów, czego dowodem była ostatnia wichura – zadanie częściowo zrealizowane.

Złożyłam także szereg interpelacji dotyczących bezpieczeństwa w naszej Gminie:

* w sprawie zamontowania znaków prowadzących stosowanych na łukach dróg w celu poprawienia bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych- zadanie zrealizowane,

* w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kolegiackiej, Tadeusza Kościuszki i Nadgoplańskiej w okolicach Biedronki. W związku z wypadkami na przejściu dla pieszych – zadanie zrealizowane, 

* w sprawie wprowadzenia zmiany oznaczenia pionowego – zakazu zatrzymywania się pojazdów na ul. Kujawskiej w okolicach SP nr 1 w Kruszwicy. Interpelację swą motywuję tym, iż samochody, które zatrzymują się powodują zagrożenia dla osób wysiadających bezpośrednio na jezdnię oraz wprowadzają znaczne utrudnienia w ruchu drogowym na tym odcinku – zadanie niezrealizowane.
w sprawie naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy punkcie skupu złomu w Grodztwie na ul. Dobrej. Punkt ten umiejscowiony jest na łuku drogi. Przed posesją notorycznie ustawiane są kontenery na złom oraz zaparkowane są samochody ciężarowe i osobowe, które często zajmują część jezdni, co ogranicza niemal do zera widoczność w tym miejscu i może doprowadzić do kolizji z pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwnej strony – zadanie było częściowo zrealizowane jednak problem pojawił się ponownie. 

* w sprawie zamontowania w naszym mieście stojaków rowerowych i ram umożliwiających zapięcie roweru. Jako „gmina przyjazna rowerzystom” i promująca zdrowy styl życia nie posiadamy dostatecznej ilości miejsc bezpiecznego i wygodnego pozostawienia roweru w miejscu publicznym. Mieszkańcy wskazują takie miejsca jak: rynek, plac przy Mysiej Wieży, halę sportową, okolice targowiska i inne. Uważam, że zamontowanie takich stojaków zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa cyklistów.

* w sprawie zabezpieczenia skarpy przy garażach na ul. Kolegiackiej, z której nieustannie zsuwa się błoto i kamienie na ścieżkę, co uniemożliwia korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem – częściowo zrealizowana. 

Ta interpelacja była już dwukrotnie składana, ponieważ prace i działania są tylko doraźne.

* w sprawie umożliwienia „chwilowego” zatrzymywania się pojazdów właścicieli sklepów przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i J. Kasprowicza w celu rozładowania  i zapakowania towaru. 

* zapewnienie bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców na długości ul. Dobrej w terenie zabudowanym. Piesi ze względu na brak chodnika poruszają się po jezdni co powoduje zagrożenie dla ich życia, ponieważ w godzinach porannych jak i wieczornych są niewidoczni dla kierujących pojazdami mechanicznymi – zadanie nie zrealizowane,

* umieszczenie ostrzegawczych znaków drogowych dotyczących dzikiej zwierzyny. Interpelację swą motywuję coraz większą liczbą wtargnięć zwierząt na jezdnię oraz kolizji drogowych – zadanie zrealizowane,

W imieniu użytkowników drogi na odcinku od Kobylnik do Sławska Wielkiego zwracałam się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego na świeżo wyremontowanej drodze umieszczono znak ostrzegawczy „Niebezpieczne pobocze” i ograniczono prędkość do 70 km/h. Nadmieniam, że przed remontem, gdy nawierzchnia drogi i pobocze były  w bardzo złym stanie takich znaków wcześniej nie było – zadanie zrealizowane ( znak został usunięty).

W imieniu użytkowników drogi na odcinku od Kruszwicy do Paprosa zwracam się  z prośbą o zaprowadzenie czystości na poboczach jezdni i rowach, które są porośnięte krzakami – zadanie częściowo zrealizowane.

W swojej pracy jako radna staram się wspierać akcje charytatywne, imprezy kulturalne i sportowe. Współorganizowałam zbiórkę darów w ramach akcji Paczka dla Bohatera przy wsparciu kruszwickiego koordynatora pani Katarzyny Hałasa. W roku 2016 dzięki współpracy z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy i ludźmi wielkiego serca udało się zorganizować wsparcie i koncert dla chorego chłopca.  Wspieram Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Wapowskiej oraz OSP Sławsk Wielki. Współpracuję ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizując wycieczki dydaktyczne np. do Centrum Astronomii w Piwnicach czy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Współpracuję także z przewodniczącym Komitetu Osiedlowego nr 3 P. Marianem Lewandowskim oraz radnymi z obwodu Osiedla Zagople T. Tenerowicz , A. Molendą i A. Grobelskim.

Aktywnie działam w Kruszwickim Klubie Olimpijczyka wspierając imprezy cykliczne takie jak Polscy Olimpijczycy Dzieciom, organizuję wyjazdy dla dzieci i dorosłych na Piknik Olimpijski do Warszawy, biegi olimpijskie w Racocie, czy też różnego rodzaju memoriały i zawody sportowe. Sama aktywnie uprawiam siatkówkę.

Jako radna staram się promować nasze miasto w województwie i w Polsce poprzez działalność kruszwickiej Astrobazy. W roku 2015 zgłosiłam projekt Astrobaza do konkursu Funduszy Europejskich „Europa To My”. Projekt ten znalazł się w finale. Dzięki temu emitowano audycję o Astrobazie i naszym mieście w TVP. Często gościmy radio, TVP oraz wybitnych naukowców w naszym obserwatorium. Dzięki naszej działalności zorganizowano  w Kruszwicy IV Astro Festiwal w ramach obchodów święta województwa kujawsko-pomorskiego. Współorganizuję także obserwacje astronomiczne oraz konferencje popularno-naukowe, które cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców naszej gminy. 

Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom za powierzony mi mandat i zaufanie.  W sprawach nurtujących Państwa można sie kontaktować ze mną osobiście. Dostępna jestem także na facebooku. Chętnie odpowiem na maile: dybicz@kruszwica.um.gov.pl
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz