Gmina opublikowała warunki przetargu na wykonanie i budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnegoNa stronach związanych z przetargami możemy przeczytać informacje na temat opublikowanego ogłoszenia w sprawie boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Przetarg obejmuje budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wariant - bieżnia okrężna 200m treningowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu boisk sportowych na działce oznaczonej nr 106/7 w Kruszwicy - Osiedle Zagople o powierzchni 7 900 m2 Realizacja zespołu boisk nastąpi na projektowanej płycie o powierzchni 1 835 m2 Zakres rzeczowy obejmuje budowę: 

- Boisko do piłki ręcznej - 20.00 x 40.00
 - Boisko do koszykówki - 14.00 x 22.00 
- Boisko do siatkówki - 9.00 x 18.00 
- Kort tenisowy - 10.97 x 23.77
 - Bieżnie o powierzchni - 1 365m2 dł. 200 m - cztery tory o nawierzchni poliuretanowej. 
- Bieżnię prostą o długości 60 i 80 m o nawierzchni poliuretanowej. 
- Skocznie do skoku wzwyż z rozbieżnią na powierzchni poliuretanowej. 
- Dwie skocznie do skoku w dal i trójskoku na powierzchni poliuretanowej
 - Dwa boiska do pchnięcia kulą z kołami na nawierzchni trawiastej.
 - Trybuny przenośne na 66 miejsc.
 - Piłko-chwyty dł. 15.00 m x 4 i 20.00 m x 2.
 - Odwodnienie liniowe płyty boiska (koryto polimerbetonowe z przykryciem z tworzywa sztucznego o szer. 17.5 cm) z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie działki - Utwardzenie terenu kostką betonową grubości 8 cm 
- Oświetlenie terenu z instalacją systemu startowego. 
- Uzupełnienie ogrodzenia terenu -
Uzupełnienie terenów trawiastych przyległych do projektowanego boiska wielofunkcyjnego. 

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym oraz wykonawczym "Boisko wielofunkcyjne" oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót opracowanych przez firmę Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch z siedzibą przy ul. Parkowej 11 w Gniewkowie. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi uprawnienia do wykonywania robót budowlanych: - kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego. - kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego. - kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Podstawy sporządzania kosztorysu ofertowego stanowią: 1) projekt techniczny 2) projekt wykonawczy 3) przedmiar robót 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Kosztorys ofertowy zawierać musi wszystkie pozycje z przedmiarów robót. Nie dopuszcza się zmian w powyższych przedmiarach. Opublikowany przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja projektowa, dokumentacja wykonawcza oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców i użytkowników o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń.. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. Należy pisemnie powiadomić gestorów o terminach rozpoczęcia prac zgodnie z warunkami uzgodnień. Zastosowane w dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 

Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Czytaj więcej:

Tekst

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz