Rolnicy! Zmienią się przepisy dotyczące przesyłki świń

O zmianach w przepisach poinformował Główny Lekarz Weterynarii. Nowe regulacje weszły w życie 4 listopada.
Nowe przepisy dotyczące przesyłki zwierząt zmienią się z uwagi na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń. Od tej pory wszystkie wszystkie przesyłki muszą być zaopatrzone w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Poniżej publikujemy rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń
Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711 oraz z 2016 r. poz. 1295) w § 7 w ust. 1 wprowadzenie
do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń
przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
1)
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz