Co dokładnie mówi uchwała powołująca do życia Zespół Szkół nr 1?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowane zostało wprowadzanie zmian w lokalnej oświacie. W mieście powstaną dwa zespoły szkolne.

 

 

 

Zgodnie z zaplanowaną zmianą w oświacie na Osiedlu Zagople powstanie Zespół Szkół nr 1 w Kruszwicy w skład, którego wejdzie Przedszkole Samorządowe nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. 

Zmiany będą dotyczyć spraw kadrowych. Wszyscy obecni dyrektorzy zostaną odwołani  z funkcji a na stanowisko dyrektora zespołu zostanie ogłoszony konkurs. Nowo wybrany dyrektor będzie mógł powołać na stanowisko w każdej z placówek (wchodzącej w skład zespołu) swojego wicedyrektora.

W przypadku Zespołu Szkół nr 1 z siedzibą w Kruszwicy organem prowadzącym placówkę ma być nadal Gmina Kruszwica, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, a sprawy związane z  obsługą ekonomiczno-administracyjną prowadzić ma Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Zespół szkół będzie używał pieczęci urzędowych opisanych nazwą "Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy" wraz z podaniem nazwy konkretnej jednostki, która będzie wchodzić w skład placówki.

Organami wspólnymi dla wszystkich jednostek wchodzących w skład placówki ma być dyrektor zespołu szkół oraz rada pedagogiczna zespołu szkół. Odrębnie funkcjonować mają rady lub samorządy w każdej z placówek wchodzących w skład zespołu Dyrektor zespołu ma być dyrektorem wszystkich jednostek wchodzących w jego skład. Według uchwały ma kierować działalnością zespołu i reprezentować go na zewnątrz, dysponować środkami finansowymi i ponosić odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, sprawować nadzór pedagogiczny w przypadku gdy jest nauczycielem, sprawować opiekę nad uczniami i stwarzać warunki  do ich rozwoju, a także realizować uchwały rady pedagogicznej i kierować placówką jako kierownik zakładu pracy.

W Zespole Szkół nr 1 stworzone zostaną stanowiska wicedyrektorów podległe bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół. Uchwała wymienia wicedyrektorów Przedszkola Samorządowego nr 1 Nad Gopłem, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza oraz Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

-Nie tworzy się stanowiska wicedyrektora w przypadku gdy liczba oddziałów  w poszczególnych jednostkach wchodzących w skład Zespołu Szkół będzie niższa od minimalnej uprawniającej do utworzenia stanowiska wicedyrektora dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład zespołu, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół -czytamy w uchwale.

Z ważniejszych informacji wynika również, że szkoły i przedszkola wchodzące w skład zespołu mają posiadać własne sztandary, godło, imię i ceremoniał szkolny. Nie oznacza to jednak, że sam zespół takiego sztandaru, godła czy ceremoniału (dodajmy ogólnego dla całej placówki) posiadać nie może. 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz