30 czerwca sesja Rady Miejskiej. Zobacz plan posiedzenia

Na 30 czerwca zaplanowano XXII sesję Rady Miejskiej w Kruszwicy. Posiedzenie ma rozpocząć o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy.

 

 

1.  Otwarcie  obrad  XXII sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXI sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXI sesji.

7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.

8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

    z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2015r. oraz udzielenia absolutorium   

    Burmistrzowi Kruszwicy z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2015r.

    - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2015 r.,

    - sprawozdanie finansowe Gminy Kruszwica za 2015 r.,

    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

      Kruszwica za 2015 r.,

    - informacja o stanie mienia  Gminy Kruszwica na dzień 31 grudnia 2015 r.,

    - przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

      Kruszwicy za 2015 r.,

    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

      absolutorium dla Burmistrza Kruszwicy za 2015 r.,

    - dyskusja,

    - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2015r.,

    - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kruszwicy z 

      wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2015r.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na rok 2016.

11. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy   

      Kruszwica  na  lata  2016-2023.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

      z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,

      niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

      Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia  w drodze darowizny od Skarbu 

      Państwa  nieruchomości  gruntowej położonej w Kruszwicy przy ul. Popiela.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 

      w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 

      w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14.

16. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na 

      okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz