Potrzebują do pracy w kruszwickiej bibliotece. Zobacz ofertę

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zatrudni pracownika w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

 

Miejsce pracy:

filia MGBP im. St. Przybyszewskiego  w Woli Wapowskiej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie wyższe dowolne lub średnie bibliotekarskie,

b) znajomość obsługi komputera,

c) samodzielność, odpowiedzialność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

7. kserokopie świadectw pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 15 czerwca 2016 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy (ul. Rybacka 22).

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz