Gmina podaje szczegóły związane z obsługą świadczeń programu 500+

Gmina Kruszwica podała szczegóły związane z wprowadzanym w życie programem 500+. Obsługą jego realizacji zajmie się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

 

 

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 52 3557256, 52 3515489 w. 109  lub w siedzibie Ośrodka - biuro świadczeń rodzinnych (pokój nr 1 i 17)

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

matce,

ojcu,

opiekunowi faktycznemu dziecka albo

opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

obywatelom polskim,

cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800, 00 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200, 00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500, 00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 

dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).

Wymagane dokumenty

 

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Do wniosku załącza się odpowiednio:

 

dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie miejsca zamieszkania w miejscu pobytu w przypadku osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania.

 kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.;

 kartę pobytu i decyzje o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy -  w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy „;

odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

 

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z o podatku dochodowym od osób fizycznych,

oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014,

zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014,

umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,

umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

alimenty:

zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu ( świadectwo pracy, PIT 11 za 2014r.)

dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014, ( umowa o pracę, PIT 11 za 2014r.)

dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;

kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;

kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";

odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

DOTYCZY RODZIN POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

W przypadku, gdy sytuacja rodzinna i dochodowa nie uległa zmianie

 

osoby pobierające świadczenia rodzinne do wniosku o  świadczenie wychowawcze 500+ składają tylko stosowne oświadczenia.

W przypadku, gdy sytuacja rodzinna i dochodowa uległa zmianie

 

osoby pobierające świadczenia rodzinne do wniosku o  świadczenie wychowawcze 500+ załączają dokumenty potwierdzające tą zmianę.

Miejsce złożenia dokumentów

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica

 

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. klienci obsługiwani będą w następujących godzinach:

 

poniedziałek – piątek : od 7:15 do 15:15 – II piętro pokój 17

W szczególnych przypadkach przedłużony zostanie czas pracy Ośrodka do godz. 17.00

 

Opłaty

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od  1 kwietnia 2016 r.

 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. ( art. 48 ust. 1 ustawy)

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. ( art. 49 ust. 1 - 2 ustawy).

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa powyżej, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Wnioski złożone od 02.07.2016r. powodują uzyskanie prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można złożyć także w postaci elektronicznej na portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

 

Podstawa prawna

 

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz