XXVIII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ Kruszwica – Kobylniki 2016 [REGULAMIN]

Warunkiem uczestnictwa w XXVIII Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 8—11 września  2016 jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej. 

 

Regulamin

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki A4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na jednej płycie cd lub pendrajwie (napisane w wordzie). Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy w 5 skompletowanych egzemplarzach, dla 4 jurorów i redaktora almanachu poetyckiego (spiętych zszywaczem). Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym). 

 

 

Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem zawierającą na kartce formatu A4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002 r. nr 101 poz 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konkurs poetycki XXVIII OLSP”.

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 30 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w XXVIII OLSP. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.

 

W programie spotkań przewidujemy m.in.: ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich placówkach oświatowych miasta i gminy Kruszwica, warsztaty i konsultacje poetyckie, warsztaty recytatorskie dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów”, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, koncert muzyczny.

 

Postanowienia końcowe:

Uprzejmie informujemy, że udział w olsp jest odpłatny i wynosi 180 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji XXVIII OLSP).

Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie ok. 10 czerwca 2016. Te osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach do 25 czerwca 2015 otrzymają zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w XXVIII OLSP.

Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 180 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres kpck do 20 lipca 2016 r. (włącznie). Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.

W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz