Sesja już 26 listopada. Zobacz proponowany porządek obrad

26 listopada w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej. Zobacz proponowany porządek obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XIII sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XII sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XII sesji.

7.  Składanie interpelacji i zapytań.

8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2015-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2016r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszwica na lata 2015-2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2020.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   

24. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany odrębnej własności lokali mieszkalnych.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 

w miejscowości Złotowo.

30. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Piecki.

31. Wolne wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie obrad sesji.

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz