Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Ogłoszono konkurs na logo wydarzenia-MojaKruszwica.plGmina Kruszwica ogłosiła konkurs na logo z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.


Regulamin konkursu na logo z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

I. Organizator konkursu:
Zespół Szkół Samorządowych nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza
ul. Kujawska 22
88-153 Kruszwica 

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
II. Adresat konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych miasta i gminy Kruszwica

III. Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGOTYPU obchodów w Kruszwicy setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną uroczystości i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:
1. papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych
2. plakatach, ulotkach
3. ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych
4. gadżetach okolicznościowych
5. nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej
6. nośnikach reklamy zewnętrznej

IV. Terminy:
Zgłoszenia prac - do 31 października 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu - 20 listopada 2017r.

V. Warunki uczestnictwa:
1. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt.
2. Projekt musi być realizowany indywidualnie.
3. Logo powinno tematycznie nawiązywać do celu konkursu.
4. Projekt powinien:
a) być niepowtarzalny i oryginalny;
b) być łatwym do rozpoznania i zapamiętania znakiem;
c) zawierać elementy kojarzące się z gminą Kruszwica.
5. Logo może składać się z:
a) liter, cyfr;
b) elementu graficznego;
c) połączenia obu elementów.
6. Nie ma wymagań co do kształtu i rodzaju czcionki użytych w logo.
7. Projekt znaku graficznego należy wykonać ręcznie techniką rysunkową w formacie A4.

VI. Kryteria oceny:
Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
a) pomysł;
b) uniwersalność i funkcjonalność;
c) walory graficzne.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Jury wybiera jedną najlepszą pracę i przyznaje jedną główną nagrodę.
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę (tablet) ufundowaną przez Burmistrza Kruszwicy.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy w grudniu 2017r., a także na stronie internetowej organizatora konkursu oraz Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięskiego projektu i nieprzyznania nagrody, co skutkuje unieważnieniem Konkursu

VIII. Zgłoszenia do konkursu:
1. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 22 lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Zespół Szkół Samorządowych nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza
ul. Kujawska 22
88-153 Kruszwica 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem autora pracy z dopiskiem: KONKURS NA LOGO Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI I SETNEJ ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919.
3. Ponadto w kopercie należy umieścić:
a) Drugą dołączoną do projektu, oznaczoną na zewnątrz identycznym godłem i zaklejoną kopertę, która powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz nazwę i adres jego szkoły.
b) Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka 
w zakresie związanym z konkursem (załącznik nr 1).

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
2. W celu promocji konkursu organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac, w tym wystawy prac konkursowych na terenie Gminy Kruszwica.
3. Zwycięzca konkursu z chwilą odebrania nagrody przenosi na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą 
na następujących polach eksploatacji:
a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.

Załączniki do pobrania na stronie urzędowej.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz