Za tydzień sesja Rady MiejskiejNa 30 marca zaplanowano obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Obrady rozpoczną się o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Fot. ArchiwumProponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XXXI sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXX sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXX sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
10. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2017 – 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
14. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kruszwica na lata 2017-2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kruszwica na lata 2017-2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszwica na rok 2017.
18. Podjęcie uchwały w  sprawie wykorzystania herbu Gminy Kruszwica.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.


                                     

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz