I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy.

BURMISTRZ KRUSZWICY 

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 
w Kruszwicy.


1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 17, obręb 2 zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023015/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z przeznaczeniem
na prowadzenie hotelu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 281/6, o powierzchni
0,5985 ha, sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem – hotelik sportowy o powierzchni zabudowy 612 m2. Budynek o funkcji usługowej, dwukondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej. W budynku są następujące instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, teletechniczna, p.poż (hydrantowa). Ogrzewanie w budynku realizowane poprzez instalację CO zasiloną piecem opalanym olejem opałowym zainstalowanym w kotłowni budynku.

Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego przebiegających przez nieruchomość. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

- przejęcia wszelkich poczynionych rezerwacji hotelowych na 2017r. przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
w Kruszwicy,

- uzyskania w ciągu 5 lat licząc od dnia nabycia kategorii hotelowej minimum trzy gwiazdki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn. zm.),

- zapewnienia Klubowi Piłkarskiemu „GOPŁO” Kruszwica nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń piwnicznych
(tj. 6-ciu szatni wraz z toaletą o pow. użytkowej ok. 240 m2, 5-ciu pomieszczeń magazynowych o pow. użytkowej ok. 102 m2)
za wyjątkiem mediów przez okres 4 lat licząc od dnia nabycia.

Nieruchomość obecnie oddana jest w użyczenie na rzecz Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy do dnia
31 grudnia 2017r. z możliwością miesięcznego wypowiedzenia w przypadku sprzedaży.

Nieruchomość zbywana jest bez wyposażenia, które stanowi własność Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. Istnieje możliwość zakupu wyposażenia od Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę nieruchomości zobowiązania tj. nieuzyskania w ciągu 5 lat licząc od dnia nabycia kategorii hotelowej minimum trzy gwiazdki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn. zm.) oraz zapewnienia Klubowi Piłkarskiemu „GOPŁO” Kruszwica nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń piwnicznych (tj. 6-ciu szatni wraz z toaletą o pow. użytkowej ok. 240 m2, 5-ciu pomieszczeń magazynowych o pow. użytkowej ok. 102 m2) za wyjątkiem mediów przez okres 4 lat licząc od dnia nabycia, nabywca zapłaci Gminie Kruszwica karę umowną w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) za niespełnienie wskazanego zobowiązania. Wierzytelność Gminy Kruszwica z tytułu kary umownej i należnych od niej odsetek ustawowych, zostaną zabezpieczone hipoteką obciążającą nieruchomość nabywcy. Co do wskazanego obowiązku nabywca nieruchomości podda się egzekucji w akcie notarialnym – umowie sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

W akcie notarialnym – umowie sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Gmina Kruszwica zastrzeże sobie prawo, że będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego w razie niewywiązania się nabywcy
z zobowiązania wyżej wskazanego i wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2024 r..

2. Dla działki numer 281/6 położonej w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 17, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą
nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej
w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Poznańskiej, obr. 2 położona jest w strefie miejskiej, na obszarze Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.
Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej – obszary kontynuacji zabudowy.

Działka nr 281/6 położona w m. Kruszwica przy ul. Poznańskiej nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.900.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz.710 z późn. zm.).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy
Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2017 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 40.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się
od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić
od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U.
z 2016r., poz. 1061 z późn.zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3, biuro do spraw gospodarki nieruchomościami, telefon 52 3515010 wew.32.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu (www.kruszwica.um.gov.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowym ( www.monitorurzedowy.pl) .Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz