Pod koniec grudnia kolejna sesja Rady Miejskiej. Zobacz plan obradNa 29 grudnia zaplanowano obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Rozpoczną się one o godzinie 13:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy.Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XXVIII sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXVII sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXVII sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2016r.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2016 – 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród
 i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszwica.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kruszwicy na I półrocze 2017 roku.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz