Co dokładnie mówi uchwała powołująca do życia Zespół Szkół nr 1?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowane zostało wprowadzanie zmian w lokalnej oświacie. W mieście powstaną dwa zespoły szkolne.

 

 

 

Zgodnie z zaplanowaną zmianą w oświacie na Osiedlu Zagople powstanie Zespół Szkół nr 1 w Kruszwicy w skład, którego wejdzie Przedszkole Samorządowe nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. 

Zmiany będą dotyczyć spraw kadrowych. Wszyscy obecni dyrektorzy zostaną odwołani  z funkcji a na stanowisko dyrektora zespołu zostanie ogłoszony konkurs. Nowo wybrany dyrektor będzie mógł powołać na stanowisko w każdej z placówek (wchodzącej w skład zespołu) swojego wicedyrektora.

W przypadku Zespołu Szkół nr 1 z siedzibą w Kruszwicy organem prowadzącym placówkę ma być nadal Gmina Kruszwica, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, a sprawy związane z  obsługą ekonomiczno-administracyjną prowadzić ma Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Zespół szkół będzie używał pieczęci urzędowych opisanych nazwą "Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy" wraz z podaniem nazwy konkretnej jednostki, która będzie wchodzić w skład placówki.

Organami wspólnymi dla wszystkich jednostek wchodzących w skład placówki ma być dyrektor zespołu szkół oraz rada pedagogiczna zespołu szkół. Odrębnie funkcjonować mają rady lub samorządy w każdej z placówek wchodzących w skład zespołu Dyrektor zespołu ma być dyrektorem wszystkich jednostek wchodzących w jego skład. Według uchwały ma kierować działalnością zespołu i reprezentować go na zewnątrz, dysponować środkami finansowymi i ponosić odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, sprawować nadzór pedagogiczny w przypadku gdy jest nauczycielem, sprawować opiekę nad uczniami i stwarzać warunki  do ich rozwoju, a także realizować uchwały rady pedagogicznej i kierować placówką jako kierownik zakładu pracy.

W Zespole Szkół nr 1 stworzone zostaną stanowiska wicedyrektorów podległe bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół. Uchwała wymienia wicedyrektorów Przedszkola Samorządowego nr 1 Nad Gopłem, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza oraz Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

-Nie tworzy się stanowiska wicedyrektora w przypadku gdy liczba oddziałów  w poszczególnych jednostkach wchodzących w skład Zespołu Szkół będzie niższa od minimalnej uprawniającej do utworzenia stanowiska wicedyrektora dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład zespołu, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół -czytamy w uchwale.

Z ważniejszych informacji wynika również, że szkoły i przedszkola wchodzące w skład zespołu mają posiadać własne sztandary, godło, imię i ceremoniał szkolny. Nie oznacza to jednak, że sam zespół takiego sztandaru, godła czy ceremoniału (dodajmy ogólnego dla całej placówki) posiadać nie może. 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz