Obrady XI sesji Rady Miejskiej. Zobacz o jakich sprawach będą debatować radni

30 września odbędą się obrady XI sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. W sali Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Niepodległości sprawy bieżące będą omawiać radni. Poniżej proponowany porządek obrad.

 

 

1. Otwarcie obrad XI sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad- podjęcie uchwały.

3. Przyjęcie protokółu z obrad X sesji- podjęcie uchwały.

4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie X sesji.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy ( z uwzględnieniem skuteczności monitoringu). 

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2015 roku.

11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica za I półrocze 2015 roku.

12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy,

- Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2015-2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału ZNP w Kruszwicy i stanowiska Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność – Oświata” 

w Bydgoszczy dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Kruszwicy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Kruszwica ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszwica”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica.

19. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy 

z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nabycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 25 położonego przy ul. Kujawskiej 18 w Kruszwicy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Kruszwicy przy ul. Rynek 8.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 16A.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Kruszwicy przy ul. Kraszewskiego 2.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 7A.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kruszwicy przy ul. Wiejskiej 44.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Kruszwicy przy ul. Wiejskiej 44. 

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.

27. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karczyn.

28. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lachmirowice.

29. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Polanowicach. 

30. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.

31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

32. Wolne wnioski i zapytania.

33. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz