20 sierpnia sesja Rady Miejskiej

20 sierpnia o godzinie 14:00 w sali OSP odbędą się  obrady X sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Lipcowa przerwa wakacyjna spowodowała, że od czerwca samorząd się nie zbierał. 

Poniżej proponowany porządek obrad.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  X sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  IX sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie IX sesji.

7.  Składanie interpelacji i zapytań.

8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Informacja o przygotowaniu szkół Gminy Kruszwica do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na  rok 2015.

11. Podjęcie   uchwały  w   sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy 

Kruszwica  na  lata 2015-2023.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

i udział Gminy Kruszwica w realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego, działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Kruszwica.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej 

p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie w 2015r. na prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego z Kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła 

w Rechcie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B/332/9.

16. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych  nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Karczyn.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości  gruntowej położonej w Janocinie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Arturowo.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 75 położonego przy ul. Kraszewskiego 1 w Kruszwicy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Kujawskiej 2 w Kruszwicy

21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia  odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w Kruszwicy przy ul. Kraszewskiego 2.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Sławsku Wielkim imienia  Marii Patyk.

24. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Kruszwicy na II półrocze 2015 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

26. Wolne wnioski i zapytania.

27. Zamknięcie obrad sesji.

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz